Copyright 2017 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

  • แบบฟอร์มการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidende-based) รอบที่ 2 สำหรับศูนย์/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561