Copyright 2018 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

     Δ จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ของสสช. ภายใต้โครงการ "เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 2 รุ่น

 

งานแถลงผลการดำเนินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายแก่วิทยากรตัวคูณ