Copyright 2018 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

     Δ จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ของสสช. ภายใต้โครงการ "เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 2 รุ่น

      รายชื่อเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 1

      รายชื่อเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 2

      ภาพถ่ายการอบรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

      ภาพถ่ายการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

งานแถลงผลการดำเนินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายแก่วิทยากรตัวคูณ

 

     Δ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560

      • โปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      • กำหนตการกิจกรรม

      • แผนผังตำแหน่งการยืน

      • คำประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      • การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์

      • ภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

    • กำหนดการกิจกรรม

    • แผนผังตำแหน่งการยืน

    • การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์

    • คำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)

    • คำกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    • นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ( ฉบับภาษาไทย )

    • Anti - Corruption Policy National Statistical Office ( ฉบับภาษาอังกฤษ )

    • ภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561