Copyright 2020 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัยฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

หลักฐานการรับทราบ เรื่อง แผนปฏิบัติการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม และแผนการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

รายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ

    รอบ 6 เดือนแรก ( ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 )