Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

  • การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการทำผิดวินัย
  •     ประจำปีงบประมาณ 2565
  •     ประจำปีงบประมาณ 2566

 

  • เอกสารประกอบการอบรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบ โครงการอบรมหลักสูตร "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy" 

เอกสารประกอบ โครงการอบรมหลักสูตร "ต้านทุจริต จิตพอเพียง"