Copyright 2017 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

  • งานแถลงผลการดำเนินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายแก่วิทยากรตัวคูณ
  • วีดีโอ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558