Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

  • วีดีโอ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558