Copyright 2022 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

Δ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560

      • โปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      • กำหนตการกิจกรรม

      • แผนผังตำแหน่งการยืน

      • คำประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      • การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์

      • ภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

                          

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

    • กำหนดการกิจกรรม

    • แผนผังตำแหน่งการยืน

    • การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์

    • คำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)

    • คำกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    • นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ( ฉบับภาษาไทย )

    • Anti - Corruption Policy National Statistical Office ( ฉบับภาษาอังกฤษ )

    • ภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพยนตร์โฆษณา

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• คำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)

• คำประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) "  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) "  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) new

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก new

 

Δ โครงการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) "  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) new

• คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก new