Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ วาระ 2565 - 2568

 

การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการขับเคลื่อนจริยธรรม

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ