Copyright 2021 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

                                                                                                

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃

   No Gift Policy 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

smile สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

 smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃

 No Gift Policy 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

smileสื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 NEW