Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

 

        

 

 

    การประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

    ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

 

 

     Checklist หลักฐานประกอบการประเมินองค์กรคุณธรรม

 

    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม