Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

          คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA

 

         รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

          คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( ITA )

 

       ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

         รายละเอียดการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 

       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

  • แบบฟอร์มการตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidende-based) รอบที่ 2 สำหรับศูนย์/สำนัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • แบบฟอร์ม Evidence-Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • แบบกรอกข้อมูลรายชื่อบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

º แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

º แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561