Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์

"รวมพลัง คนไทยไม่โกง"

 

โกงข้อสอบ

 

 

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 

 

หัวหน้าพาโกง

 

 

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

"รวมพลัง คนไทยไม่โกง"

 

เต่ากับคน

 

 

มนุษย์เต่า

 

 

โรคหัวหด