Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

images/Structure/10018.jpg

 

โครงสร้างกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม

 

นางปนัดดา  สุขขำ

ผู้อำนวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม

 

นางสาวจันทรัตน์  โกยทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวเสาวรัตน์  ลากา

พนักงานบริหารทั่วไป

 

 นางสาวเบญจพร  วงศ์ศักดิ์ไทย

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป