• สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ยินดีต้อนรับ

  • สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ยินดีต้อนรับ

  • บทความคุณธรรม : คิดบวก ชีวิตบวก แนวคิด จากท่าน ว. วชิรเมธี

  • บทความคุณธรรม : 9 วิธีมองโลกในแง่ดี

  • บทความคุณธรรม : ๙ คุณธรรมพื้นฐาน

  • บทความคุณธรรม : ลาออกจากความทุกข์... ท่าน ว.วชิรเมธี

Copyright 2024 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

f

 

 

                                                                               

   

 

                                               

     

♥ โครงการประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

♥ การเก็บข้อมูล Internal Transparency Assessment โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ (Integrity and Transparence - ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

♥ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

♥ ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of interests )

♥ วันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ ๕๕ ปี

♥ "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่๙" เร่งปลูกฝังคุณธรรม 4.0 พอเพียง วินัย สุจริต สร้างคนดีสู่สังคม

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน