Print
Details: | Published: 27 October 2016

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัยฯ

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรมฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

หลักฐานการรับทราบ เรื่อง แผนปฏิบัติการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม และแผนการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

รายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ

   ♣ ปีงบประมาณ 2563

       รอบ 6 เดือนแรก ( ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 )

รอบ 6 เดือนหลัง ( เมษายน 2563 - กันยายน 2563 )

   ♣ ปีงบประมาณ 2564

      รอบ 6 เดือนแรก ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )