Print
Details: | Published: 05 March 2018

ด้วยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เป็นหัวหน้าโครงการ