Copyright 2021 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

รายงานผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศค่าคะแนน Corruption Perceptions Index (CPI) ของปี 2560

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประเทศไทยได้คะแนน 37 จาก 100 คะแนนเต็มโดยภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2560

ไทยดีขึ้นจากอันดับ 101 มาอยู่ที่ 96 จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศ

 

 

: รวบรวมข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)