Print
Details: | Published: 16 November 2017 | Hits: 1890

เรียน  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง  ขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ขอความร่วมมือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)   ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สามารถเรียกดูแบบสอบถามได้ที่ https:/goo.gl/pw9uuA

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

     แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     QR Code แบบสอบถาม