• สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ยินดีต้อนรับ

  • สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ยินดีต้อนรับ

  • บทความคุณธรรม : คิดบวก ชีวิตบวก แนวคิด จากท่าน ว. วชิรเมธี

  • บทความคุณธรรม : 9 วิธีมองโลกในแง่ดี

  • บทความคุณธรรม : ๙ คุณธรรมพื้นฐาน

  • บทความคุณธรรม : ลาออกจากความทุกข์... ท่าน ว.วชิรเมธี

Copyright 2021 - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 - 4 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234

วิดิทัศน์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

1. นายประยงค์จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นายชูชาติ สาหร่าย นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. นางสุภาวดี ภู่ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข