Print
Details: | Published: 31 October 2016

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ตอนที่ ๑ ไม่มีวัน...หมดอายุ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน

ตอนที่ ๒ เฟส ๑ ตึก ๑๓ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ ๓ ขอเสียงหน่อย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง

ตอนที่ ๔ ติดชัวร์-ติดชั่ว นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู

ตอนที่ ๕ โฉด/เลว/ดี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ ๖ โจร-กรรม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)

ตอนที่ ๗ ตะบันไฟ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง

ตอนที่ ๘ เภ-สัตย์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา

ตอนที่ ๙ กรรมติดล้อ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู

ตอนที่ ๑๐ ต้นกล้า นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว

 

ที่มา : https://www.nacc.go.th