Print
Details: | Published: 28 November 2017

 

     Δ จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ของสสช. ภายใต้โครงการ "เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 2 รุ่น

      รายชื่อเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 1

      รายชื่อเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 2

      ภาพถ่ายการอบรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

      ภาพถ่ายการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

งานแถลงผลการดำเนินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายแก่วิทยากรตัวคูณ